[ashanti_lang_picker]
Наслади се на безплатна доставка за всички поръчки над 150лв
[ashanti_lang_picker]

Условия за ползване

I. Понятия и дефиниции
1. „Сайт“/“Уебсайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес artcompanyashanti.com, както и на поддомейн на същия адрес.

2. „Посетител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта artcompanyashanti.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

II. Предмет
Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж-к "Дружба", бл. 36, вх. 3, ет. 6, електронна поща: office@artcompanyashanti.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител“), което използва Интернет сайта artcompanyashanti.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него („Сайта“, „Уебсайта“).

(2) Уебсайтът artcompanyashanti.com е информационен портал, който предоставя авторски материали, както и препратки към други сайтове.

(3) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

III. Данни за титуляра на сайта
Чл. 2. (1) Информация относно АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД:

Наименование: АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД
ЕИК: 204883998
Седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ж-к "Дружба", бл. 36, вх. 3, ет. 6
Данни за кореспонденция: гр.Сливен, ж-к "Дружба", бл. 36, вх. 3, ет. 6, e-mail: office@artcompanyashanti.com

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

III. Интелектуална собственост
Чл. 3. (1) Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 4. (1) АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. Защита на личните данни
Чл. 5. (1) АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. Задължения на посетителите на сайта
Чл. 6. Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;

2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта;

Чл. 7. С приемане на настоящите Oбщи условия Посетителят декларира, че се е запознал и се е съгласил за следното:

1. Използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност;

2. Съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова;

3. Съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

VI. Изменение на общите условия
Чл. 8. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД по всяко време, като АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООДД своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД.

VII. Ограничаване на отговорността
Чл. 9. (1) АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

VIII. Други разпоредби
Чл. 10. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на АРТ КЪМПАНИ АШАНТИ ООД при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Носим щастие!
Ashanti Ltd. © 2022 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ
Изработка на уеб сайт
cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram